Dla inwestorów

Dla inwestorów

2024-06-14

Zarząd INTERTELE S.A. z/s w Rzeszowie na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 28.06.2024 r. na godz. 12:00 do Kancelarii Notarialnej Mossoń Anna, Mossoń Piotr Spółka Cywilna, ul. Jagiellońska 9, 35-025 Rzeszów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie poprawności zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
 b) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023,
 c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023,
 d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz wniosku o udzielenie absolutorium.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
 b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 c) podziału zysku za rok obrotowy 2023,
 d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 e) wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
7. Zamknięcie obrad.


2024-06-14

Sprawozdanie finansowe Intertele S.A. za 2023r. - zobacz


2023-06-09

Zarząd INTERTELE S.A. z/s w Rzeszowie na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 30.06.2023 r. na godz. 13:00 do Kancelarii Notarialnej Mossoń Anna, Mossoń Piotr Spółka Cywilna, ul. Jagiellońska 9, 35-025 Rzeszów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie poprawności zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
 b) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022,
 c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022,
 d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz wniosku o udzielenie absolutorium.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
 b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 c) pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
 d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
7. Zamknięcie obrad.

 


2023-06-09

Sprawozdanie finansowe Intertele S.A. za 2022r. - zobacz


2022-09-02

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERTELE S.A.

Zarząd INTERTELE S.A. z/s w Rzeszowie na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 30.09.2022 r. na godz. 13:00 do Kancelarii Notarialnej Mossoń Anna, Mossoń Piotr Spółka Cywilna, ul. Jagiellońska 9, 35-025 Rzeszów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór przewodniczącego ZWZA.

3. Stwierdzenie poprawności zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,

b) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021,

d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz wniosku o udzielenie absolutorium.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

c) podziału zysku za rok obrotowy 2021,

d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

e) wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.

7. Zamknięcie obrad.


2022-08-31

Sprawozdanie finansowe Intertele S.A. za 2021r. - zobacz


2021-09-02

Zarząd INTERTELE S.A. z/s w Rzeszowie na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 24.09.2021 r. na godz. 14:00 do Kancelarii Notarialnej Mossoń Anna, Mossoń Piotr Spółka Cywilna, ul. Jagiellońska 9, 35-025 Rzeszów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór przewodniczącego ZWZA.

3. Stwierdzenie poprawności zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,

b) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020,

d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz wniosku o udzielenie absolutorium.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

c) podziału zysku za rok obrotowy 2020,

d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

e) Zmian w Statucie Spółki.

7. Zamknięcie obrad.


2021-09-02

Sprawozdanie finansowe Intertele S.A. za 2020r. - zobacz


2020-09-30

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, „INTERTELE” Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 12.02.2021 r. w siedzibie Spółki: Al. T. Rejtana 10a, 35-310 Rzeszów, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 8507580.


2020-09-04
Zarząd INTERTELE S.A. z/s w Rzeszowie na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25.09.2020 r. na godz. 13:00 do Kancelarii Notarialnej Notariusz Alicja Mąkosz Notariusz Anna Mossoń Spółka Cywilna, ul. Jagiellońska 9, 35-025 Rzeszów.